logo Rodiče vítáni

Kompletní podmínky pro certifikaci školy

Jak poznáte, že škola je otevřená rodičům

Kritéria značky mají dvě úrovně:

 • Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy.
 • Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných.
ZUŠ
Povinných kritérií 7 7 6
Volitelných kritérií 17 14 13
Seznam kritérií ZS_kriteria.pdf MS_kriteria.pdf ZUS_kriteria.pdf

Jak zažádat o propůjčení značky

Škola, která má zájem o certifikát, si sama na webu ověří, zda splňuje minimální počet kritérií potřebný pro udělení značky. Škola musí o schválení kritérií požádat zástupce rodičů – ať už půjde o rodiče z rodičovské organizace nebo jiného spolupracujícího rodiče. Doporučujeme nejdříve projednat naplňování kritérií také se zástupci pracovníků školy (inspirujte se zde). Po vyplnění online dotazníku dostanete potvrzovací e-mail o proběhlé certifikaci. Po naší kontrole zaslaných údajů vám pošleme e-mail s dalšími informacemi a poté fakturu na uhrazení poplatku. Po zaplacení faktury obdrží škola certifikát, samolepku a ceduli (cedule pro ZŠ, cedule pro MŠ, cedule pro ZUŠ) se seznamem kritérií, které splňuje. Současně vaši školu umístíme na mapu škol nesoucích značku Rodiče vítáni.

Komentáře ke kritériím a jejich verze

Pro lepší porozumění kritériím značky Rodiče vítáni jsme pro vás přidali ke každému kritériu komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho kvalitní naplnění a co ne. Všechny komentáře si můžete stáhnout v PDF (, , ZUŠ) nebo zobrazit v dotazníku u každého kritéria.

Hloubka naplňování kritérií

Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok. Není také účelem přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita. Proto vybírejte jen ta kritéria, o nichž jste přesvědčeni, že je spolehlivě a kvalitně naplňujete.

Platnost certifikátu

Certifikát a značka programu Rodiče vítáni jsou škole propůjčeny vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem recertifikace (tj. aktualizace dotazníku a kritérií a jejich odeslání k posouzení poskytovateli značky). Pakliže tak škola neučiní, ztrácí právo užívat značku Rodiče vítáni se vším, co k tomu náleží. V důvodných případech může být škole značka (a právo na ni) odebrána manažerem programu Rodiče vítáni.

Kdo ověřuje platnost certifikátu

Zda škola opravdu naplňuje daná kritéria, nebude přímo ověřovat žádný hodnotitel, ale hlavním arbitrem pravdivosti bude komunita kolem školy, rodiče, žáci a učitelé. Náš tým programu Rodiče vítáni prochází školou dodané podklady k certifikaci, porovnává je s údaji uvedenými na jejím webu a s obecně dostupnými informacemi, prověřuje stanovisko rodičů k certifikaci značkou Rodiče vítáni. V důvodných případech vyřazuje kritéria, která nejsou školou naplněna. Dále pak doporučuje a navrhuje školám další konkrétní možnosti rozvoje ke zkvalitňování jejich spolupráce a komunikace s rodiči. Na žádost rodičů či školy, případně z vlastního rozhodnutí, vstupujeme do konkrétních jednání a situací na školách s cílem hájit principy a hodnotu značky Rodiče vítáni a napomáhat při vzájemné spolupráci a komunikaci mezi rodiči a školou.

Poplatek

Poplatek za udělení značky činí 1000 Kč (pro ZŠ, MŠ i ZUŠ) a je určen na propagaci programu a zapojených škol. Zahrnuje: zpracování žádosti, vystavení a zaslání materiálů (tj. certifikátu, cedule a samolepky, které jsou určeny ke zveřejnění ve škole), a dále pak newsletter a propagaci školy. V případě, že máte více budov, na které chcete umístit označení Rodiče vítáni, můžeme vám zaslat další sady (certifikát, cedule, samolepka). Každá další sada je za doplatek 150 Kč. Všechny uvedené ceny budou navýšeny o 21% DPH.

Co by škola, žádající o certifikaci, měla mít na svém webu

Nutné údaje:

 1. Název školy + adresu. Má-li odloučené pracoviště, uvést i adresu odloučeného pracoviště
 2. IČ, DIČ
 3. Jméno, e-mail a telefonní kontakt na ředitele školy
 4. Jméno, e-mail a telefonní kontakt na zástupce ředitele školy
 5. Jméno, e-mail a případně i telefonní kontakt na třídní učitele doplněný o označení třídy
 6. Jmenný seznam zaměstnanců školy s uvedením pracovní pozice
 7. Jmenný seznam členů školské rady doplněný o informaci, koho zastupují (zřizovatele, rodiče, školu) + e-mail a případně i telefonní číslo na předsedu nebo
 8. místopředsedu školské rady

Doporučené položky:

 1. Jméno, e-mail a telefonní kontakt na poradce (výchovný, kariérní…), případně na pedagogicko-psychologickou poradnu, se kterou škola spolupracuje
 2. Název rodičovské organizace (např. Sdružení rodičů a přátel školy, Klub, Spolek…) + IČ (má-li právní subjektivitu)
 3. Jméno, e-mail a případně i telefonní číslo na předsedu rodičovské organizace
 4. Školní vzdělávací program nebo jeho stručné shrnutí pro veřejnost
 5. Zápisy se schůzek školské rady
 6. Kalendář plánovaných akcí, který bude aktualizován

Doporučujeme nahlédnout do příručky Pravidla slušného chování školního webu a načerpat inspiraci na webech vítězů soutěže školních webů sCOOL.